Quản lý nhà cung cấp trong phần mềm quản lý bán hàng

Nhà cung cấp

Phần mềm quản lý bán hàng không giới hạn số lượng nhà cung cấp, quản lý đầy đủ thông tin, lịch sử giao dịch và công nợ của từng nhà cung cấp

- Ứng với mỗi nhà cung cấp, hệ thống hiển thị toàn bộ thông tin công nợ, hoạt động nhập hàng với từng nhà cung cấp.

- Hệ thống hỗ trợ bạn có thể nhập danh sách Nhà cung cấp từ file excel.

- Bạn có thể tra cứu nhanh thông tin nhà cung cấp trong chức năng Nhà cung cấp cũng như các chức năng liên quan khác như Nhập hàng