Quản lý khách hàng trong phần mềm quản lý bán hàng

Quản lý Khách hàng

Phần mềm quản lý bán hàng không giới hạn số lượng khách hàng, quản lý đầy đủ thông tin, lịch sử giao dịch và công nợ của từng khách hàng.

- Lịch sử giao dịch ghi lại toàn bộ thông tin công nợ, hoạt động mua hàng, trả hàng, đổi hàng của từng khách hàng.

- Bạn có thể nhanh chóng tra cứu thông tin khách hàng trong chức năng Khách hàng cũng như các chức năng liên quan khác như Tạo đơn hàng.

- Bạn có thể thêm mới khách hàng ngay khi bán hàng, thao tác thêm mới được thực hiện trực tiếp trên màn hình bán hàng. Ngoài ra, bạn có thể nhập danh sách Khách hàng từ file excel.